Kadıköy Anadolu Lisesi

Responsive image

Tarihçe

1955 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi; Türkiye’nin tüm dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli milli eğitim projelerinden biridir. Bu proje ile dil bilen, değerlerine bağlı yurtsever yetişkin insan gücü oluşturulması; bazı yabancı ülkelere ait ya da onlarca desteklenen okullara karşı Anadolu’nun her köşesinden başarılı gençlere ve dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlanarak devlet tarafından ücretsiz eğitim verilmesi hedeflenmekteydi. Bu amaç doğrultusunda 58 yıldır eğitim veren Kadıköy Anadolu Lisesi, bugün sadece Kadıköy’ün değil Türkiye’nin okuludur; İstanbul ve Türkiye’nin her yerinden öğrencileri ve mezunları ile bir Türkiye mozaiğidir. Yabancı Dille Öğretim Yapacak Okulların kurulma süreci Ekim 1954 tarihinde başlamış ve ilgili tasarı T.B.M.M’nin 23 Şubat 1955 tarihli toplantısında sonuca bağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul’daki Maarif Koleji’nin Kadıköy’de açılmasına karar vermiş, yapılan incelemeler sonucunda okulun şimdiki yeri belirlenmiş, arazi ve binaları tahsis edilmiştir. Dönemin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olan Sn. Hayrullah Örs tarafından yürütülen uzun çalışmalar sonucunda binalar ve arazi eğitime hazır hale getirilmiştir.  Binanın ilk restorasyonu Ankara ve İstanbul Yapı Sanat Enstitüleri tarafından yapılarak, 4 Kasım 1955 günü Milli Eğitim Bakanı Sn. Celal Yardımcı, yabancı devlet eğitim bakanları, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Hayrullah Örs, ilk kurucu müdür Sn. Macit Kılıçeri ve müdür yardımcısı Sn. Fatma İncediken tarafından açılan Kadıköy Maarif Koleji, fikir aşamasından açılışına, sağlanan imkânlardan öğrenci seçimine, müfredatından arazisine kadar geçmişte ve bugün sürekli olarak ilgi odağı ve model oldu, her yeni yapılanma için örnek gösterildi. Okulun ilk müdürü Sn. Macit Kılıçeri, ahşap binanın restorasyonuna büyük emek harcamış ve titizlik göstermiştir. Sn. Kılıçeri, başta yabancı dil olmak üzere eğitim seviyesinin istenilen düzeye getirilmesinde büyük çaba göstermiş, eğitimin yanısıra okulun kültürel ve sosyal açılardan da kısa sürede çok iyi bir yere gelmesini sağlamıştır. Takip eden dönemde “İngilizce”, “Matematik”, “Fen” derslerine ve kültürel sosyal çalışmalara büyük önem verilmiştir. Bunun sonucu olarak da, okulun ilk mezunlarını verdiği 1961-1962 ders yılından bu yana önemli başarılar sağlanmıştır. Bu başarıda, eğitime gönülden bağlı idealist öğretmenlerin ve öğrencilerin inanç birliği büyük rol oynamıştır. İlk yıllarda sadece erkek yatılı okulu iken, 1964-65 eğitim yılından başlanarak kız ve erkek gündüzlü öğrenciler de alınmaya başlamıştır. 1968 yılında okulun pansiyon binası açılmıştır. 1976 yılının ikinci döneminde şu anda kullanılan yeni bina, 1977 yılında ise spor salonu hizmete girmiştir. 1975 yılında diğer Maarif Kolejleri ile birlikte Anadolu Lisesi statüsüne dahil edilerek Kadıköy Anadolu Lisesi ismini almıştır. 13.05.1993 tarih ve 21580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Türkiye’de ayrıcalıklı statüye getirilen üç Anadolu Lisesinden biri olmuş, hazırlık sınıfı iki yıla çıkarılmıştır. Yabancı dil eğitiminde kendi özgün tarzını belirleyip hayata geçiren Kadıköy Anadolu Lisesi, Haziran 2002’ de KALDER Ulusal Kalite Ödülü yarışmasında Jüri Özel Ödülü, 2004 yılında ise Ulusal Kalite Başarı Ödülü’nü almıştır. Türk Milli Eğitim camiasında bir ilki başarmanın haklı onuru ve gururu ile Kadıköy Anadolu Lisesi yönetimi, öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve mezunları daha iyiye ulaşmak için çalışmalarına devam etmektedirler. Ülkemizdeki liselerin öğrenim süresi dört yıl olmasına rağmen, Okulumuzda bu süre, Talim Terbiye Kurulu’nun kararı ile ilk yıl hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıl olarak korunmuştur. 2005-2006 öğretim yılından itibaren kız öğrenciler için de pansiyon kısmı hizmete açılmıştır. Bugün itibariyle 80 kız, 160 erkek 240 ı yatılı olmak üzere toplam 1100 den fazla öğrencisi bulunan ve 15.000 i aşkın mezun vermiş olan Kadıköy Anadolu Lisesi, 1955 ten bu yana her alandaki kaliteli eğitim öğretim faaliyetleri, sportif faaliyetler ve sosyal-kültürel faaliyetler başta olmak üzere çeşitli alanlarda yakaladığı başarıyı yıllar boyu geliştirerek sürdürecek ve farklı olmaya, fark yaratmaya devam edecektir.

History

Maarif Colleges project put forward by the Ministry of National Education in 1955; It is one of the most important national education projects in which Turkey puts its own attitude in the field of education to the whole world. With this project, the creation of patriotic adult manpower who knows the language and is committed to its values; The aim was to provide free education by the state by providing equal opportunities to successful young people and disadvantaged groups from all corners of Anatolia, against the schools owned or supported by some foreign countries. Kadıköy Anatolian High School, which has been providing education for 58 years in line with this purpose, is today not only the school of Kadıköy but also of Turkey; It is a mosaic of Türkiye with its students and graduates from Istanbul and all over Turkey. The process of establishing schools to teach in foreign languages started in October 1954 and the relevant draft was finalized at the meeting of the Turkish Grand National Assembly on 23 February 1955. The Ministry of National Education decided to open the Maarif College in Istanbul in Kadıköy, and as a result of the examinations, the current location of the school was determined and the land and buildings were allocated. Mr., who was the Istanbul Provincial Director of National Education at the time. As a result of long work carried out by Hayrullah Örs, the buildings and land were made ready for education. The first restoration of the building was carried out by Ankara and Istanbul Construction and Art Institutes and was completed by the Minister of National Education, Mr., on 4 November 1955. Celal Yardimci, foreign state education ministers, Istanbul Provincial Director of National Education Mr. Hayrullah Örs, the first founding director Mr. Macit Kılıçeri and deputy director Mr. Kadıköy Maarif College, opened by Fatma İncediken, has always been the focus of attention and a model in the past and today, from its idea stage to its opening, from the facilities provided to student selection, from its curriculum to its land, and has been shown as an example for every new structuring. The first principal of the school, Mr. Macit Kılıçeri put great effort and care into the restoration of the wooden building. Mr. Kılıçeri made great efforts to bring the level of education, especially foreign languages, to the desired level, and ensured that the school reached a very good place in a short time in terms of culture and social aspects as well as education. In the following period, great importance was given to "English", "Mathematics", "Science" courses and cultural social studies. As a result, significant success has been achieved since the 1961-1962 academic year, when the school produced its first graduates. The unity of belief of idealistic teachers and students who are devoted to education played a major role in this success. While it was only a boys' boarding school in the first years, starting from the 1964-65 academic year, male and female day students also began to be admitted. The school's hostel building was opened in 1968. The new building, which is currently used, was opened in the second semester of 1976, and the gym was put into service in 1977. In 1975, it was included in the Anatolian High School status along with other Maarif Colleges and was named Kadıköy Anatolian High School. With the regulation published in the Official Gazette dated 13.05.1993 and numbered 21580, it became one of the three Anatolian High Schools in Turkey that was given a privileged status, and the preparatory class was increased to two years. Kadıköy Anatolian High School, which has determined and implemented its own unique style in foreign language education, received the Special Jury Award in the KALDER National Quality Award competition in June 2002 and the National Quality Achievement Award in 2004. With the justified honor and pride of achieving a first in the Turkish National Education community, Kadıköy Anatolian High School management, teachers, students, parents and graduates continue their work to achieve better. Although the education period of high schools in our country is four years, in our school this period has been preserved as 5 years, with the first year being the preparatory class, by the decision of the Board of Education and Discipline. Since the 2005-2006 academic year, the hostel section has been opened for female students. As of today, Kadıköy Anatolian High School has more than 1100 students, 80 girls, 160 boys, 240 of whom are boarding students, and has graduated more than 15,000. Since 1955, Kadıköy Anatolian High School has been providing quality education and training activities in every field, especially sports activities and social-cultural activities. It will continue to improve its success in various fields over the years and continue to be different and make a difference.

Top