İzmir Atatürk Lisesi

Responsive image

Tarihçe

Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından biri olan İzmir Atatürk Lisesi'nde, 1888 yılında eğitim ve öğretime başlanmıştır. Tanzimat Dönemi ile başlayan gelişmelere paralel olarak 1853´te ülke genelinde yirmibeş adet rüştiyenin açılmasına karar verilir. Türk Milli Eğitiminin modernleşmesinin ilk basamağını oluşturan bu kurumları, İdadi´ler ve Sultani'ler takip eder. 1885´te şimdiki İzmir Valilik Binasının yerinde ilk İdadi'nin temelleri atılır. Üç yıllık bir çalışmadan sonra yirmidörtbin altın harcanarak 1888 yılında İdadi'nin binası hizmete sunulmuştur. İdadi'nin ilk müdürü Burhanzade Abdurrahman Hilmi Beydir. Abdurrahman Hilmi Bey´den sonrası sırasıyla; İsmail Nail Bey, Veysi Bey, Abdi Namık Bey, Midillili Mehmet Bey, Yusuf Rıza Bey, Ömer Fevzi Bey müdürlük görevlerinde bulunmuşlardır. Okulumuzun Sultaniye´ye dönüştürülmesi, 2. Meşrutiyet´ten sonraya rastlar. Sultani´nin İzmir Maarif Müdürü, Emrullah Efendinin görevde bulunduğu dönemde, İzmir´de çıkmakta olan Ahenk Gazetesi'nde "Maarif Müdürlüğün´den: Mektebin 16 Teşrinievvel 1326 (Eylül 1910)da Sultani ünvanı ile resmi küşadı yapılmış ve tedrisata başlanmıştır" ilanıyla gerçekleşmiştir. Okulun Sultani devresi, İzmir´in Yunanlılar tarafından işgaline değin sürer, Okulun bu dönemdeki müdürleri sırasıyla; Mustafa Refik Bey, Ali Haydar Bey, Rasih Bey, Şemsettin Günaltay ve Ahmet Nuri Beylerdir. 9 Eylül 1922´de İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşu ile eğitim öğretim yeniden başlamıştır.

History

Education and training began in 1888 at İzmir Atatürk High School, one of the most important educational institutions in Turkey. In line with the developments that started with the Tanzimat Period, in 1853, it was decided to open twenty-five secondary schools across the country. These institutions, which constitute the first step of the modernization of Turkish National Education, are followed by İdadis and Sultanis. In 1885, the foundations of the first İdadi were laid in the place of the current İzmir Governor's Office. After three years of work, twenty-four thousand gold coins were spent and the building of İdadi was put into service in 1888. The first director of İdadi is Burhanzade Abdurrahman Hilmi Bey. After Abdurrahman Hilmi Bey, respectively; İsmail Nail Bey, Veysi Bey, Abdi Namık Bey, Midillili Mehmet Bey, Yusuf Rıza Bey, Ömer Fevzi Bey served as directors. The transformation of our school into Sultaniye occurred after the Second Constitutional Monarchy. During the time of Sultani's İzmir Education Director, Emrullah Efendi, it was realized with the announcement in the Ahenk Newspaper that was published in İzmir, "From the Directorate of Education: The school was officially annexed with the title of Sultani on the 16th of Teşrinievvel 1326 (September 1910) and education began". The Sultanate period of the school lasted until the occupation of Izmir by the Greeks. The principals of the school in this period were; Mustafa Refik Bey, Ali Haydar Bey, Rasih Bey, Şemsettin Günaltay and Ahmet Nuri Bey. With the liberation of İzmir from the enemy occupation on September 9, 1922, education started again.

Top